Gå til innholdet

Verdivurdering bedrift

Hvor mye er bedriften verdt?

En rekke faktorer ligger til grunn for en solid modell for estimering av selskapsverdi. Gjennom titusener utførte verdivurderinger internasjonalt, og med en svært solid og bredt akseptert modell innenfor verdifastsettelse, har vår samarbeidspartner levert verdivurderinger av bedrifter, globalt, i over tjue år med stor profesjonalitet, nøyaktighet og kundetilfredshet.

Hvordan beregnes verdien av selskapet?

Ved å diskontere de fremtidige gjenværende inntektene med en mest mulig presis kostnad for egenkapitalen, finner vi nåverdien av de fremtidige gjenværende inntektene. Antakelsen for verdivurdering av restinntekten som ligger til grunn, er at restinntekter som selskapet skaper, må bestå av den totale kapitalkostnaden, både kostnaden for egenkapital og kostnaden for gjelden.

Hva er egenkapitalkostnaden, kostnad for egenkapital?

Kort forklart er kostnaden for egenkapital avkastningskravet investorer krever som kompensasjon for alternativkostnaden og tilsvarende risikonivå. Derfor er verdivurdering av bedrifter hvor restinntektsvurderinger benyttes mer nøyaktige ettersom den baserer seg på den økonomiske fortjenesten til bedriften.

Hvilke modeller benyttes ved verdivurdering bedrift?

Det finnes en rekke forskjellige modeller for å beregne verdien av en bedrift. Vi skiller mellom balansebaserte og inntjeningsbaserte modeller.

Balansebasert metodikk er hvor egenkapitalen beregnes som verdien mellom eiendelene og gjelden. Denne metoden kan som regel kun benyttes når det foregår transaksjoner av tilsvarende eiendeler i et aktivt annenhåndsmarked.

Balansemetoden deles videre inn i tre grupper: Matematisk verdi, substansverdi og likvidasjonsverdi. Fellesnevneren for balansebasert verdivurdering av en bedrift, er at den ikke nødvendigvis viser bedriftens virkelige verdi, ettersom eiendeler i balansen ofte blir nedjustert i forhold til sin reelle verdi ved regnskapsførsel, grunnet forsiktighetsprinsippet. Forsiktighetsprinsippet skal forhindre at regnskapene blir overvurderte, det bidrar til at regnskap heller bør vise for lave verdier, enn for høye verdier. Verdivurdering av en bedrift hvor balansemetoden benyttes, vil derfor vise en nokså konservativ verdi, og en verdi som ofte vil vise seg lavere enn den virkelige verdien.

Inntjeningsbaserte modeller kalkulerer bedriftens verdi basert på nåværende og fremtidig inntjening, enten via utbyttemodeller, kontantstrømmodeller eller resultatmodeller.

Utbyttemodeller forutsetter at bedriften tar konstant utbytte. Dermed kalkuleres nåverdien av den fremtidige avkastningen pr aksje, og modellen benyttes hvis den finansielle risikoen er lav.

Kontantstrømmodeller tar utgangspunkt i historiske år, og utformer prognoser på bakgrunn av det. Den forventede fremtidige kontantstrømmen diskonteres dermed, slik at man finner nåverdien av bedriften.

Resultatmodeller med multipler er modeller som er hyppig brukt, men også hyppig misbrukte verdivurderingsmodeller i dag. Verdivurderingsmodellen går ut på å multiplisere tallgrunnlaget for en bedrift med multiplikatorer ofte hentet fra børsen, det være seg både noterte og unoterte selskaper. Det store problemet med denne metoden er å finne bedrifter som er sammenlignbare. En rekke forutsetninger må være til stede, bedriftene må ha samme størrelse, teknologi, kapitalstruktur, tilhøre samme bransje og ha de samme utsiktene for vekst. Ofte vil ikke alle disse kriteriene være oppfylt, og verdivurderingen av bedriften vil dermed ikke gi det mest presise bilde av bedriftens verdi.

Vi benytter kontantstrømmodeller ved verdivurdering av bedriften, da det er bred enighet mellom fagfolk om at disse modellene gir den mest korrekte verdien av en bedrift. Bedriftens verdi er den fremtidige inntjeningen. For best mulig og korrekt verdivurdering, forutsetter det at bedriften er nokså moden, slik at regnskapstall fra fem til syv år tilbake i tid er tilgjengelige. Det blir gjort en rekke kalkyler som bestemmer den fremtidige avkastningen. Et stort nok datagrunnlag vil gi en mer presis verdi enn et mindre.

Verdivurderinger av selskaper hvor vi finner den gjenværende inntekten er en av de mest anerkjente verdsettelsesmetodene i bransjen. Modellen er en absolutt verdsettelsesmodell som tar sikte på å bestemme bedriftens egenverdi.

Hvordan beregnes de gjenværende inntektene?

De gjenværende inntektene er nettoinntekten justert for egenkapitalkostnaden. I de fleste tilfeller beregnes restinntekten som differansen mellom nettoinntekten og egenkapitalkostnaden. Matematisk uttrykkes det gjennom følgende formel:

Gjenværende inntekt = Nettoinntekt – Egenkapitalkostnad

Egenkapitalkostnaden er i hovedsak et fradrag fra nettoinntekt regnskapsført for egenkapitalkostnaden. Egenkapitalgebyret er et multiplum av bedriftens egenkapital og kostnaden for egenkapital
Matematisk: Egenkapitalgebyr = Egenkapital x Egenkapitalkostnad
Etter beregning av de gjenværende inntektene, kan den indre verdien av et selskap bestemmes som summen av den nåværende bokførte verdien av bedriftens egenkapital, og nåverdien av de fremtidige gjenværende inntektene diskontert til den relevante egenkapitalkostnaden.

Formelen for verdivurdering av et selskap kan uttrykkes på følgende måte:

V0=BV0+{(1+r)nRI1+(1+r)n+1RI2+⋯}

Hvor:
V0 – Egenverdi (Intrinsic value)
BV0 – Nåværende bokført verdi
RI1 – Fremtidig gjenværende inntekt
r – Egenkapitalkostnad
n – Antall perioder

Som Warren Buffett forklarer det: «Den diskonterte verdien av kontantene som kan tas ut av en virksomhet i løpet av dens gjenværende levetid”.

Bruksområder verdivurdering bedrift?

De fleste av oss vet verdien av de mest vanlige eiendelene våre, som hus, hytte, bil, båt, klokker med mer, men hva er verdien av bedriften?

Kontakt oss i dag.

Bestill kredittvurdering